NADZIEJA

sTOWARZYSZENIE POMOCY oSOBOM bEZDOMNYM, uBOGIM ORAZ wYKLUCZONYM sPOŁECZNIE

Asystent osoby bezdomnej

 

 

   Asystent osoby bezdomnej to ktoś, kto chce i potrafi pomóc. Nawet jeśli na początku nie wie, jak, to szuka rozwiązania. Krok po kroku towarzyszy osobie bezdomnej i swoją obecnością utwierdza ją w przekonaniu, że warto podjąć wysiłek, by godnie żyć.

   Zakres usługi asystenta osoby bezdomnej obejmuje, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb bezdomnego, jedną lub więcej z niżej wymienionych form wsparcia:

* pomoc i wsparcie w umocowaniu na rynku pracy;

* doradztwo w sprawie sposobów organizowania czasu wolnego;

* pomoc w odbudowaniu więzi z najbliższymi;

* nauka dbałości o miejsce aktualnego przebywania, podziału obowiązków pomiędzy współmieszkańcami;

*wsparcie i motywowanie osoby zagrożonej problemem alkoholowym do odbycia konsultacji z terapeutą uzależnień;

* pomoc w dbaniu o zdrowie (doradztwo w kwestiach higieny, motywowanie do leczenia i rehabilitacji, uzyskania stopnia niepełnosprawności lub niezdolności do pracy);

* wsparcie w zakresie poprawy sytuacji finansowej (regulowanie zadłużeń wyjaśnienie sytuacji alimentacyjnej);

* nauka przestrzegania norm społecznych i prawidłowego rozumienia i pełnienia ról społecznych (w tym aktualnych bądź zawodowych);

* pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

* pomoc w samookreśleniu i odkrywaniu tożsamości (kim jestem, moje potrzeby i oczekiwania, granice psychologiczne, mocne i słabe strony);

* rozwijanie umiejętności gospodarowania środkami finansowymi;

zwiększanie integracji ze środowiskiem lokalnym.

 

źródło: www.mosp.katowice.pl